Pàgines

dimecres, 15 de març de 2017

FESTA DE CARNESTOLTES 2017

PREGÓ DE CARNESTOLTES EN EL CEIP FADRELL
CARNESTOLTES 2017


video
dimarts, 28 de febrer de 2017

PLA LECTOR DEL CENTRE

L'ESCRIPTOR "PEPE MAESTRO" VISITA EL CEIP FADRELL


Dintre del Pla Lector del Centre, estan programades diferentes activitats d'animació lectora, com per exemple, la visita d'escriptors i la signatura dels llibres que han llegit els alumnes.

El dijous, 23 de febrer, l'escriptor Pepe Maestro va visitar als alumnes de Primària del CEIP Fadrell.

Els alumnes de 1r. i 2n. han llegit "Chismorreo". Els alumnes de 3r, "Un tesoro bajo el mar" i els de 4t, "El circo de Baltasar". Finalment, els alumnes de 5é i 6é han llegit "La Biomaestra". Tots són llibres de l'Editorial Edelvives.

Tots els/les alumnes han gaudit de la lectura d'aquests llibres;  i sobretot, de la visita de Pepe Maestro, un escriptor, contacontes i titiriter que va tindre a tots els alumnes encisats amb les seues històries.

dilluns, 20 de febrer de 2017

DAVID MATA MUÑOZ VISITA EL CEIP FADRELL

DAVID MATA,  EXEMPLE DE MOTIVACIÓ I SUPERACIÓ


David Mata Muñoz ha visitat el CEIP Fadrell per fer unes xerrades als alumnes de 3r, 4t, 5é i 6é sobre la superació de les dificultats que ha trobat en la seua  vida a partir de sofrir un accident laboral. En la xerrada ens ha parlat de valors, de respecte, de constància i de superació. El seu lema:"Yo sí puedo"
És un esportista extraodrinàri i una persona excepcional!

Li agraïm la seua presència en la nostra escola i la seua aportació personal en l'educació en valors dels nostres alumnes.


dimecres, 8 de febrer de 2017

JORNADA DE CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA PAU EN EL FADRELL

TOTS CANTEM I BALLEM AL VOLTANT DE "LA PAU"video video

dimarts, 31 de gener de 2017

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LA JORNADA CONTINUACEIP FADRELL
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
12001371@gva.es

CIRCULAR INFORMATIVA A LES FAMÍLIES SOBRE LA POSSIBLE ADOPCIÓ
DEL PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR

Benvolguda família:

Ens adrecem a vostés en relació a una qüestió escolar rellevant.

El Consell Escolar del CEIP Fadrell, en sessió celebrada el dia 25-01-2017 ha aprovat sol·licitar a l’administració educativa l’autorització per adoptar un pla específic d’organització de la jornada escolar per als pròxims tres cursos escolars: 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020.

La Direcció Territorial d’Educació de Castelló, previ informe de la Inspecció d’Educació, emetrà informe i remetrà la documentació a la direcció general competent en matèria d’innovació i organització dels centres escolars, la qual, en vista de la documentació remesa, emetrà al centre educatiu, si procedeix, un informe favorable per a procedir a la consulta a les famílies i s’acordarà l’inici del procediment de votació de les famílies.

El pla específic d’organització de la jornada escolar proposat està disponible en el tauler d’anuncis, en secretaria, en el blog del centre “ecofadrell”, en el facebook de l’AMPA i si ho desitgen el poden rebre per correu electrònic, sol·licitant-lo al correu de l’escola 12001371@gva.es .

Aquesta decisió de canvi necessita almenys el vot favorable del 55% del cens de les famílies amb dret a vot. Cada pare o mare, o tutor/a, efectuarà un vot. Les famílies monoparentals o aquelles en les quals només hi haja un tutor o tutora per diverses circumstàncies, podran efectuar dos vots.

Per això, una vegada emés l’informe favorable, els convocaríem a la votació que es realitzarà en el centre el pròxim dia 4 d’abril en l’horari que designe la Comissió de Coordinació del procés que estarà integrada pel Director, que actuarà de president, i dos pares, mares o tutors de l’alumnat, integrants del cens electoral, designats per sorteig. Hi actuarà de secretari/ària el de menor edat.

A la votació hauran d’anar proveïts del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir. Els documents han de ser originals. A banda de la votació presencial, els pares, les mares i els representants legals de l’alumnat podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa de votació del centre per correu certificat o lliurant-lo al Director del centre abans de la realització de l’escrutini, seguint el procediment específic que s’ha establert per al vot diferit.

El marc normatiu que regula tot aquest procés es troba en l’Ordre 25/2016 de 13 de Juny (DOCV núm. 7806 de 15 de juny de 2016).

Durant les pròximes setmanes es realitzaran diverses reunions informatives per nivells o cicles a les que podran assistir tots els pares, mares o tutors. Aquells que per raons laborals o personals no puguen assistir a la reunió del seu curs, podran assistir a qualsevol altra que es realitze.

Sense un altre particular, reben una salutació ben cordial.

El Director

Signat: Santiago Gil SánchezCEIP FADRELL
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
12001371@gva.es

CIRCULAR INFORMATIVA A LAS FAMILIAS SOBRE LA POSIBLE ADOPCIÓN
DEL PLAN ESPECÍFICO DE ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR

Estimada familia:

Nos dirigimos a ustedes en relación a una cuestión escolar relevante.

El Consejo Escolar del CEIP Fadrell, en sesión celebrada el día 25-01-2017 ha aprobado solicitar a la administración educativa la autorización para adoptar un plan específico de organización de la jornada escolar para los próximos tres cursos escolares: 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020.

La Dirección Territorial de Educación de Castellón, previo informe de la Inspección de Educación, emitirá informe y remitirá la documentación a la dirección general competente en materia de innovación y organización de los centros escolares, la cual, en vista de la documentación remitida, emitirá al centro educativo, si procede, un informe favorable para proceder a la consulta a las familias y se acordará el inicio del procedimiento de votación de las familias.

El plan específico de organización de la jornada escolar propuesto está disponible en el tablón de anuncios, en secretaría, en el bloc del centro “ecofadrell”, en el facebook del AMPA y si lo desean lo pueden recibir por correo electrónico, solicitándolo al correo de la escuela 12001371@gva.es .

Esta decisión de cambio necesita por lo menos el voto favorable del 55% del censo de las familias con derecho a voto. Cada padre o madre, o tutor/a, efectuará un voto. Las familias monoparentales o aquellas en los que solo haya un tutor o tutora por diversas circunstancias, podrán efectuar dos votos.

Por ello, una vez emitido el informe favorable, les convocaríamos a la votación que se realizará en el centro el próximo día 4 de abril en el horario que designe la Comisión de Coordinación del proceso que estará integrada por el Director del centro, que actuará de presidente, y dos padres, madres o tutores del alumnado, integrantes del censo electoral, designados por sorteo. Actuarà de secretario/a el de menor edad.

A la votación deberán ir provistos del DNI, NIE, pasaporte o carné de conducir. Los documentos deben ser originales. Aparte de la votación presencial, los padres, las madres y los representantes legales del alumnado podrán participar en la votación enviando su voto a la mesa de votación del centro por correo certificado o entregándolo al Director del centro antes de la realización del escrutinio, siguiendo el procedimiento específico que s’ha establecido para el voto diferido.

El marco normativo que regula todo este proceso se encuentra en la Orden 25/2016 de 13 de Junio (DOCV núm. 7806 de 15 de junio de 2016).

Durante las próximas semanas se realizarán varias reuniones informativas por niveles o ciclos a las que podrán asistir todos los padres, madres o tutores. Aquellos que por razones laborales o personales no puedan asistir a la reunión de su curso, podrán asistir a cualquier otra que se realice.

Sin otro particular, reciban una saludo muy cordial.

El Director

Firmado: Santiago Gil Sánchez
dilluns, 2 de gener de 2017

ACTIVITATS DE NADAL

REPRESENTACIÓ DEL BETLEM VIVENT I ACTUACIONS MUSICALS

ACTIVITATS DE NADAL

TEATRE DE NADAL


Els alumnes de 6é van representar l'obra de Nadal "Les joguines se'n van a Betlem"